Сайлов-2014

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг Қароридан кўчирма

 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси

депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш тўғрисида

 

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбекистон Либерал-де­мок­ратик партияси, Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси, Ўзбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қо­нунчилик па­ла­таси депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш учун тақдим  этил­ган  ҳуж­жатларни кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг "Ўз­бе­кистон Рес­пуб­ликаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида"ги Қонуни 11, 26-мод­да­лари, "Ўз­бекистон Рес­публикаси Марказий сайлов комиссияси тўғри­си­да"ги Қонуни 5-мод­дасига му­вофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий сай­лов комиссияси

ҚАРОР   ҚИЛАДИ:

  1. Ўзбекистон Республикаси Олий Маж­­лисининг Қонунчилик палатаси  депутатлигига  номзодлар этиб қў­йи­дагилар рўйхатга олинсин:

Навоий вилояти бўйича:

34-Навоий сайлов округи

Ашурова Насиба Батировна — 1974 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ де­мократик партияси аъзоси, Навоий давлат кончилик институтининг Иқ­ти­содиёт ва менежмент кафедраси до­центи, Тошкент шаҳри, Бектемир ту­ма­ни, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тияси томонидан кўрсатилган.

Ковиляева Светлана Генна­дьев­на — 1976 йилда туғилган, Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик пар­тия­си аъзоси, Навоий кончилик коллежи кат­та ўқитувчиси, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Ўзбекистон "Адолат" со­циал-демократик партияси томони­дан кўрсатилган.

Тожиев Козим Ўктамович — 1984 йилда туғилган, Ўзбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси аъзо­си, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳа­ракати Навоий вилоят Кенгаши раиси, Навоий вилояти, Навбаҳор ту­мани, Ўзбекистон "Миллий тик­ланиш" демократик партияси томо­ни­дан кўр­сатилган.

Тошпўлатов Акром Икромович — 1977 йилда туғилган, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбе­кистон Либерал-демократик партия­си аъзоси, Тошкент давлат юридик уни­верситетининг илмий тадқиқот­лар­­ни мувофиқлаштириш ва ил­мий-педагог кадр­лар­ни тай­ёрлаш бўлими бошлиғи, Тошкент шаҳри, Ол­мазор ту­мани, Тадбиркорлар ва ишбилар­мон­­лар ҳаракати — Ўз­бекистон Ли­берал-демократик пар­тияси томо­ни­дан кўрса­тил­ган.

35-Қизилтепа сайлов округи

Ахмедов Ахад Амирид­ди­нович — 1964 йилда туғилган, Ўз­бекистон Халқ демократик партияси аъзоси, Ўз­бекистон Рес­публикаси Олий Маж­лиси­нинг Қонунчилик палатаси де­пу­­тати, Тошкент шаҳри, Миробод ту­мани, Ўзбекистон Халқ демок­ра­тик пар­тияси томонидан кўр­са­тилган.

Бобомуродова Анора Яв­қоч­тиевна — 1960 йилда туғилган, Ўз­бе­кистон "Миллий тикланиш" де­мократик партияси аъзоси, На­воий ви­лоят ҳокими ўрин­бо­са­ри, хотин-қизлар қўмитаси раи­си, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳ­ри, Ўзбекистон "Мил­лий тик­ла­ниш" демократик пар­тияси то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Рустамова Зебо Аслоновна — 1983 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармонлар ҳа­ра­кати — Ўз­бекистон Либерал-де­мократик пар­тияси аъзоси, Қи­зил­тепа тумани "Асад­бек зиё нури" хусусий корхо­на­си раҳ­ба­ри, Навоий вилояти, Қизил­тепа тумани, Тадбиркорлар ва ишби­лар­монлар ҳаракати — Ўзбекис­тон Либерал-демократик партия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Умаров Шерзод Хазратқу­ло­вич — 1979 йилда тўғилган, Ўз­бекистон "Адолат" социал-де­мок­ратик пар­тия­си аъзоси, "UzErae­Cable" Ўзбе­кис­тон-Корея қўшма корхонаси масъу­лия­ти чекланган жамияти бош ди­ректори, На­воий вилояти, Кармана ту­мани, Ўз­бекистон "Адо­лат" социал-де­­мократик партияси томонидан кўр­сатилган.

36-Зарафшон сайлов округи

Мусаев Fолибжон Мир­зае­вич — 1979 йилда туғилган, Ўзбе­кис­­тон "Мил­лий тикланиш" де­мократик пар­тияси аъзоси, На­воий кон-ме­тал­лургия ком­би­натига қарашли Ши­мо­лий кон бош­қармаси Очиқ руда ишлаб чи­қариш бўлими бош муҳан­диси ўринбосари, Навоий вилояти, Учқудуқ тумани, Ўзбекистон "Мил­­лий тикланиш" демократик пар­тияси то­мо­нидан кўрса­тил­ган.

Санакулов Рустамбек Бур­ха­нович — 1963 йилда туғилган, Ўз­бе­кистон "Адолат" социал-де­мократик партияси аъзоси, На­воий кон-ме­таллургия ком­би­нати Марказий кон бош­қар­масининг автотранспорт бош­қар­маси бошлиғи, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон "Адо­­лат" социал-демократик пар­тия­си томо­ни­дан кўрсатилган.

Тумишова Аксавли Молда­га­лиевна — 1965 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тия­си аъзоси, Зарафшон шаҳ­ри­да­ги 9-умумий ўрта таълим мак­таби директори, Навоий ви­лоя­ти, За­раф­шон шаҳри, Ўзбе­кис­тон Халқ де­мок­ратик пар­тия­си то­мо­нидан кўр­са­тилган.

Файзиева Феруза Хами­дов­на — 1969 йилда туғилган, Тад­биркорлар ва ишбилармонлар ҳа­ракати — Ўз­бекистон Либерал-демократик пар­тияси аъзоси, "Навоиазот" акция­дор­лик жамияти ка­саба уюш­ма­си қў­митаси раиси ўрин­­босари, На­воий вилояти, На­воий шаҳри, Тад­бир­корлар ва иш­билармон­лар ҳаракати — Ўзбекис­тон Ли­бе­­рал-демократик партияси то­мо­нидан кўрсатилган.

37-Хатирчи сайлов округи

Шербутаева Раъно Турсу­нов­на — 1968 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Адолат" социал-де­мок­ратик пар­тияси аъзоси, "Маҳал­ла" хайрия жа­моат фонди На­воий вилояти бўли­ми бошқа­ру­ви бош мутахассиси, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон "Адолат" социал-демок­ратик пар­тияси томонидан кўр­са­тилган.

Эгамова Зулайхо Ибра­ги­мов­на — 1969 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Миллий тикланиш" демократик пар­тияси аъзоси, Нав­баҳор ту­манидаги 38-умумий ўрта таълим мактаби директори, На­воий вилояти, Навбаҳор тумани, Ўз­бе­кистон "Миллий тикла­ниш" де­мок­ратик партияси томони­дан кўр­са­тил­ган.

Турсунов Ўткир Абдугаф­фа­ро­вич — 1983 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармон­лар ҳаракати — Ўзбекистон Ли­бе­рал-демократик партияси аъзо­си, Навоий вилояти Адлия бошқармаси бошлиғининг ўрин­босари, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Тадбиркорлар ва ишби­лар­монлар ҳаракати — Ўзбе­кис­тон Либерал-демократик пар­тия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Рахимов Шавкат Жумақу­ло­вич — 1970 йилда туғилган, Ўз­бекистон Халқ демократик пар­тия­си аъзоси, На­воий вилояти Давлат солиқ бош­қармаси бош­лиғи, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон Халқ демок­ратик партияси томони­дан кўр­­са­тилган.

38-Нурота сайлов округи

Душанов Яшин Равшанович — 1979 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармонлар ҳа­ра­кати — Ўзбекистон Либерал-де­мократик пар­тияси аъзоси, Ўз­бекистон Рес­публикаси хусусий­лаштириш, моно­полиядан чиқа­риш ва рақобатни ривожланти­риш давлат қўмитаси Навоий ви­лояти ҳудудий бошқар­ма­си бош­лиғи, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Тадбиркорлар ва ишби­лар­­монлар ҳаракати — Ўзбекис­тон Либерал-демократик пар­тия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Султонов Зафар Рашидович — 1981 йилда туғилган, Ўзбекис­тон "Адо­лат" социал-демократик партия­си аъзоси, Навоий вилоя­ти ҳоким­лиги иқтисодиёт бош бош­­қармаси бош­лиғи, Навоий ви­­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбе­кис­­тон "Адолат" социал-демократик пар­тияси томонидан кўр­са­тил­ган.

Худоёров Шуҳрат Жума­қу­лович — 1970 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Миллий тикланиш" де­мократик пар­тияси аъзоси, На­воий давлат пе­да­гогика инсти­тути ўқув бўлими бош­лиғи, На­воий вилояти, Навоий шаҳ­ри, Ўз­бекистон "Миллий тик­ланиш" де­мократик партияси томо­ни­дан кўр­сатилган.

Эрмухаммедов Жамшид Нас­риддинович — 1979 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ демок­ратик пар­тияси аъзоси, "Асака банк" давлат акциядорлик ти­жорат банкининг На­воий вилоят филиали бошқарув­чи­си, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўз­бе­кис­тон Халқ демократик партия­си томонидан кўрсатилган.

 

                                                                  Ўзбекистон Республикаси Мар­казий

сайлов комиссияси Раиси                                                  М. Абдусаломов.

 

Тошкент шаҳри,

2014 йил 15 ноябрь, № 634.

Вилоят сайлов комиссияси ҚАРОРИ

 

 

Халқ депутатлари Навоий вилоят Кенгаши депутатлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш тўғрисида

"Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қо­ну­нининг 222-моддасига мувофиқ, сиёсий партияларнинг вилоят Кенгашлари томонидан Халқ депутатлари Навоий вилоят Кенгаши депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш учун тақдим этилган ҳужжатларини кўриб, вилоят сайлов комиссияси

ҚАРОР   ҚИЛАДИ:

1. "Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 11-моддасининг 6-банди ва 24-моддасига мувофиқ Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбекистон Либерал-демократик партияси, Ўзбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси ҳамда Ўзбекистон Халқ демократик партияси вилоят Кенгашлари томонидан Халқ депутатлари Навоий вилоят Кенгаши депутатлигига кўрсатилган қуйидаги номзодлар рўйхатга олинсин:

1-Гулистон сайлов округи

Ахатов Неъматилло Асатович — 1967 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий шаҳар ҳокими, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Жаббарова Марҳабо Сатторовна —1969 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий шаҳар Тиббиёт бирлашмаси даволаш ишлари бўйича бош врачи ўринбосари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Хожиев Мирзоҳид Холмуротович — 1975 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати тиббий-санитария бўлими трав­ма­толог врачи, Навоий шаҳрида яшай­ди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Қаршиев Абдуҳошим Дўсматович — 1980 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, вилоят халқ таълими бошқармаси методика маркази методисти, Нурота туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

2-Маърифат сайлов округи

Умаров Рустам Усманович — 1980 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, "Навоий нефт базаси" давлат уни­­тар корхонаси бош ҳисобчиси в.в.б., Навоий шаҳрида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­­дан кўрсатилган.

Худойбердиев Масъуд Уктамович — 1983 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, "Турон" очиқ акциядорлик ти­­жорат банки Навоий филиали бош­­қарувчи ўринбосари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Эшимов Бахтиёр Рахматуллаевич — 1965 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Навоий давлат педагогика институти қошидаги академик ли­цей ўқитувчиси, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Хусенов Дилшод Исмоилович — 1980 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, "Агробанк" очиқ акциядорлик ти­жорат банки Навоий вилоят бош­қармаси бошлиғи ўринбосари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

3-Шифокор сайлов округи

Джамалов Сабирджон Джалалович — 1965 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, "Навоийазот" ак­ция­­дорлик жамияти бошқарув раиси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Назарматов Абдусамад Рахимович — 1978 йилда туғилган, ЎзХДП аъзо­си, "Навоийазот" акция­дор­­лик жа­мияти махфий тартиб бў­ли­ми рух­сатномалар бюроси бош­лиғи, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­дан кўр­сатилган.

Қосимов Азизжон Зокирович — 1983 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий давлат педагогика инс­ти­­тути қошидаги академик лицей маъ­­навий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Санакулов Отабек Тешаевич — 1973 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Навоий вилоят ногиронлар учун минтақавий реабилитация маркази врачи, Кармана туманида  яшай­ди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

4-Ишонч сайлов округи

Ражабова Манзура Пармоновна — 1968 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий шаҳридаги 8-сонли мактабгача таълим муассасаси мудираси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Шарипов Шухрат Исроилович — 1970 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Қизилтепа туманидаги "Шарқ қу­рилиш сервис" масъулияти чекланган жамияти таъсисчилар Кенгаши раиси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Шодиев Санжар Рузикулович — 1981 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий давлат педагогика институтининг академик лицей ва касб-ҳу­нар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор, Навбаҳор туманида яшай­ди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Қодиров Фурқат Бахтиёрович — 1985 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Навоий вилоят Табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ходимлар бў­лими бошлиғи, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

5-Дўстлик сайлов округи

Марданов Уктамжон Рустамович — 1987 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий давлат кончилик инс­титути ҳузуридаги 2-сонли академик лицей ўқитувчиси, Самарқанд ви­лоятида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрса­тил­ган.

Норбўтаева Сурайё Шариповна — 1974 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Навоий шаҳар "Мафтуна — Эв­рика" ўқув маркази раҳбари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Нуриллаев Мақсуд Шарофович — 1989 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳа­ракати Навоий шаҳар Кенгаш раи­си, Қизилтепа туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Туйчиев Ибодулла Примқулович — 1986 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий шаҳар статистика бўлими бошлиғи, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

6-Гулзор сайлов округи

Сабитова Мадия Иркиновна — 1966 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, "Шўртангаз кимё мажмуаси" унитар шўъба корхонасига қа­рашли "Polipropilen Quvurlar" шўъба корхонаси директори, Навоий шаҳрида яшай­­ди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Сатторова Гулжамол Бахтиёровна — 1976 йилда туғилган, ЎзХДП аъзо­си, "Навоийазот" акция­дор­­лик жамияти "Табиатни муҳофаза қи­лиш" бўлими муҳандис тех­но­ло­ги, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП  Навоий вилоят Кенгаши то­мо­­нидан кўрсатилган.

Тухлиев Аброржон Мансурович — 1987 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий вилояти ўрта махсус, касб-ҳунар таълими бошқармасининг ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларига методик кўмаклашиш бўйича маслаҳатчилар-методистлар хизмати бошлиғи, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Янгибоев Сапаркул — 1955 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий давлат педагогика институти қо­шидаги академик лицей ўқитувчиси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

7-Ватан сайлов округи

Мансуров Бахтиёр Рамазонович — 1976 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, "NAVOIY SOFT program" ўқув иш­лаб чиқариш маркази директори, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Темирова Мухаббат Темировна — 1981 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий давлат кончилик институ­тининг "Иқтисодиёт ва менежмент" ка­федраси катта ўқитувчиси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Юлдашева Марҳабо Эргашбоевна — 1976 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, "Навоийазот" акция­дор­­лик жамияти тиббий санитария қисми шифокор-неврологи, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Ҳамроева Маҳфуза Исломовна — 1969 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий вилояти "Она ва бо­ла скрининг" марказ директори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­­сатилган.

8-Истиқлол сайлов округи

Муратова Мукаррам Закировна — 1955 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, "Навоийазот" акция­дор­­­­лик жамияти аммиак ишлаб чиқа­риш цехи смена устаси, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Ражабов Рамазан Исомиддинович — 1965 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Абдулла Қодирий номидаги ви­лоят ахборот-кутубхона маркази ди­ректори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

Рахимов Аслиддин Абдуганиевич — 1973 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, "Тулпор" хусусий лойи­ҳалаш фирмаси директори, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Қаюмов Дилшод Fаниевич — 1990 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, "На­воийдонмаҳсулотлари" акциядорлик жамияти таҳлилхона таҳлилчиси, Навоий шаҳрида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

9-Кармана сайлов округи

Бобоназаров Жамолиддин Рустамович — 1975 йилда туғилган, "Адо­лат" СДП аъзоси, Кармана тума­нидаги 15-умумий ўрта таълим мактаби ўқув-тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари, Кармана ту­­­м­анида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­­са­тилган.

Жамолов Шавқитдин Шамсиевич — 1964 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий шаҳар "Шамс-Навоий" хусусий фирмаси бош директори, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Рустамов Умиджон Қодирович — 1980 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Кармана туман бўйича ғазначилик бўлинмаси бошлиғи, Кармана ту­манида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Рўзиева Гулчеҳра Яндашовна —1966 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий педагогика ва хизмат кўрсатиш коллежи ўқитувчиси, Кармана туманида яшайди, ЎзХДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

10-Нарпай сайлов округи

Жалилов Алижон Сайдуллаевич — 1975 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий вилоят Табиатни му­ҳофаза қилиш қўмитаси, Навоий шаҳар табиатни муҳофаза қилиш инспекцияси бошлиғи, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Рузиев Маруф Турдиевич — 1972 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Кар­мана туманидаги 11-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Кармана туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Шайматов Бабакул — 1957 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий дав­лат кончилик институти "Электр энергетикаси" кафедраси доценти, На­воий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Қаноатов Абдурахмон Усманович — 1958 йилда туғилган, "Адолат"  СДП аъзоси, Кармана туманидаги 11-умумий ўрта таълим мактаби ўқи­тувчиси, Кармана туманида яшайди,  "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

11-Жалойир сайлов округи

Зарипов Азамат Fуломович — 1982 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, "Халқ сўзи" ва "Народное слово" газеталари таҳририяти Давлат корхонаси Навоий вилоят бўйича мухбири, Кармана туманида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Темиров Отабек Мамарахимович — 1978 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати Давлат корхонаси Навоий майдонидаги бирлашган энер­гия хизмати тезкор диспетчерлик участкаси бошлиғи, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Холов Дилмурод — 1951 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Кармана тумани, "Жалойир" қишлоқ фуқаролар йиғини раиси, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Юлдашев Тоир — 1962 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Ўзбекистон "Маҳалла" хайрия жамоат фонди Кармана туман бўлинмаси бошқаруви раиси, Кармана туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

12-Янгиариқ сайлов округи

Кувонов Азамат Махмудович —1981 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, "Ўзагросуғурта" Давлат акция­дор­лик суғурта компанияси Кармана туман бўлими бошқарувчи менежери, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Курбанов Хуршид Раупович — 1982 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий давлат педагогика институти "Ўзбекистон тарихи" кафедраси му­дири, Кармана туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­нидан кўрсатилган.

Сатторова Гулчеҳра Хайитовна — 1961 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Кармана туманидаги 4-умумий ўрта таълим мактаби директори, Кармана туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Хўжамова Гавхаршод Ахтамовна — 1972 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Кармана тумани Тиббиёт бир­лашмаси акушер-гинеколог врачи, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

13-Дўрман сайлов округи

Амонов Учқун Иброгимович — 1982 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Кар­мана туманидаги 19-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Кармана туманида яшайди, ЎзХДП Навоий ви­­лоят Кенгаши томонидан кўр­са­тил­ган.

Каримов Ориф Журакулович — 1968 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Кармана туманидаги "Муҳаббат боғи" хусусий корхонасининг раҳбари, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Раббимова Бувробия Мехрикуловна — 1967 йилда туғилган, Ўз­МТДП аъзоси, Кармана туманидаги 27-уму­мий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Кармана туманида  яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Шаропова Гулбаҳор Абдухолиқовна — 1975 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Кармана туманидаги 4-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Кармана туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

14-Маликработ сайлов округи

Бапилов Махмуд Тоштемирович — 1966 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, "Карманасут" ишлаб чиқариш корхонаси директори, Хатирчи ту­манида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Мустафоев Бобомурод Буронович — 1983 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Кармана саноат касб-ҳунар коллежи ўқув-тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари, Кармана ту­манида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Тахиров Зохид Нуриддинович — 1988 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Кармана озиқ-овқат саноати ва меҳ­монхона хўжалиги касб-ҳунар кол­лежи ҳисобчиси, Кармана туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Хосилова Лутфия Акрамовна — 1969 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Кармана туманидаги 9-сон мак­таб­гача таълим муассасаси мудираси, Кармана туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

15-Навоий сайлов округи

Абдиназаров Собир Наркулович — 1984 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навбаҳор туманидаги 2-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Нав­­баҳор туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Бобокулова Гулшан Хазратовна — 1969 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Навоий шаҳар "Рухшона, Нозима, Махина" масъулияти чекланган жамият раҳбари, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Боймаматов Фазлиддин Рахматович — 1982 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Навбаҳор енгил са­ноат касб-ҳунар коллежи ўқитувчиси, Навбаҳор туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Эргашев Самандар Хасанович —1983 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навбаҳор туманидаги 10-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

16-Кескантерак сайлов округи

Нарзиев Абдуразок Узакович —1960 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навбаҳор тумани ҳокими, Навоий шаҳ­рида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Олтинова Гулшан Нормуратовна — 1975 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навбаҳор туманидаги "Аф­ро­сиёб Гулшани" хусусий корхона раҳ­бари, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Пўлатова Нурия Маликовна — 1961 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, "Навбаҳор тонги" газетаси мух­бири, Навбаҳор туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Шовқиев Аҳад Мамадалиевич — 1987 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, вилоят ҳокимлиги қишлоқ ва сув хў­жалиги масалалари котибияти етак­чи мутахассиси, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

17-Ўзбекистон сайлов округи

Ашбаров Соҳибжон Жонизоқович — 1981 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Агросаноат мажмуи хо­дим­ла­ри касаба уюшмаси Навбаҳор туман Кенгаши ҳисобчиси, Навбаҳор ту­манида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Жумабоев Муроджон Соибназарович — 1987 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навбаҳор тумани молия бў­ли­мининг бюджет бўлими бош иқтисодчиси, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Эржигитова Дилором Қўчқоровна — 1966 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Навбаҳор туманидаги 7-уму­­мий ўрта таълим мактаби ди­рек­тори, Навбаҳор туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кен­­гаши томонидан кўрсатилган.

Ҳодиев Бобомурод Ҳамроевич — 1977 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­­си, Навбаҳор тумани тиббиёт бир­­лашмаси терапия бўлими мудири, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

18-Олчин сайлов округи

Рахматова Шахло Сафарбоевна — 1971 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Навбаҳор туманидаги 3-умумий ўрта таълим мактаби ўқув-тарбиявий иш­лар бўйича директор ўринбосари, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Суярова Умида Қувоновна — 1974 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Навбаҳор туманидаги 8-умумий ўрта таълим мактаби директор ўринбосари, Навбаҳор туманида яшай­ди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Холмуминов Умиджон Шомуродович — 1986 йилда туғилган, Ўз­ХДП аъзоси, Навбаҳор енгил саноат касб-ҳунар коллежи директор ўринбосари, Навбаҳор туманида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Ўроқов Исомидин Барноевич — 1958 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий вилояти Фермерлар Кенгаши раиси, Навбаҳор тумани, "Мартабали" фермер хўжалиги раҳбари, Навбаҳор туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

19-Конимех сайлов округи

Бектаева Райма Абдурахмановна — 1962 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Конимех туманидаги 22-мактаб-интернат ўқитувчиси, Конимех туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Назаров Шухрат Бобомуродович — 1974 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Конимех тумани тиббиёт бир­лашмаси бўлим бошлиғи, Конимех ту­манида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­са­тил­­ган.

Садирова Фароғат Нишановна — 1963 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Конимех тумани Тарихий ўлка­шу­нослик музейи директори, Конимех туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Якубова Гавхар Ташпулатовна — 1971 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Конимех тумани тиббиёт бир­лашмаси кўп тармоқли поликлиникаси шифокори, Конимех туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

20-Қизилқум сайлов округи

Бабамуратова Жамила Зарифовна — 1964 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Конимех тумани тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли поликлиника бўлими стоматологи, Конимех туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Джуматаева Хонзада Холмирзаевна — 1976 йилда туғилган, Ўз­МТДП аъзоси, Конимех туманидаги 1-уму­мий ўрта таълим мактаби ўқув-тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари, Конимех туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Курбонов Аскар Умарович — 1973 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­­си, Конимех тумани тиббиёт бир­­­лашмаси шошилинч тиббий ёр­дам бўлими врачи, Навбаҳор ту­ма­ни­да яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Наризова Иба Кушжановна — 1961 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Конимех туманидаги 5-умумий ўрта таълим мактаби директори, Конимех туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

21-Навоий сайлов округи

Авизов Акбар Муродуллаевич — 1980 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Марказий кон бош­қармаси 2-гидрометаллургия цехида мастер технолог, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Бобоев Учқун Исроилович — 1985 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳаракати Зарафшон шаҳар Кенгаши раиси, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Жалилов Сардоржон Садуллаевич — 1990 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Зарафшон шаҳар ҳо­кимлиги транспорт алоқа ва уй-жой масалалари бўйича етакчи мутахассис, Зарафшон шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­­га­ши томонидан кўрсатилган.

Қаршиева Гулжаҳан Файзуллаевна — 1959 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Зарафшон шаҳридаги 13-умумий ўрта таълим мактаби директори, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

22-Кончилар сайлов округи

Жумаев Йўлдош Абдуллаевич — 1987 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Зарафшон шаҳар бош архитектори, Зарафшон шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Каюмов Анвар Собирович — 1985 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, На­воий кон-металлургия комбинати Давлат корхонаси Марказий кон бошқармаси, 2-гидрометаллургия заводи бош энергетик ўринбоса­ри, Зарафшон шаҳрида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­­дан кўрсатилган.

Санакулов Кувандик Санакулович — 1957 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий кон-металлургия ком­­бинати Давлат корхонаси бош ди­­ректори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

Хакимова Гулшод Журакуловна — 1966 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Зарафшон шаҳар "Баҳор" ма­­ҳалла фуқаролар йиғини раиси,  За­рафшон шаҳрида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

23-Ёшлик сайлов округи

Базаров Мухиддин Муртазаевич — 1962 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Зарафшон шаҳар ҳокими, За­рафшон шаҳрида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Ибрагимова Замира Сералыевна — 1985 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Зарафшон шаҳар Банд­ликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш маркази меҳ­нат инспектори, Зарафшон шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Эргашева Нилуфар Турсуновна — 1983 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати Давлат корхонаси Марказий кон бошқармаси 3-тиббий санитария қабул бўлими бошлиғи, Зарафшон шаҳ­рида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Эргашева Санобар Файзуллаевна — 1974 йилда туғилган, ЎзХДП аъзо­си, Зарафшон шаҳар 1-сонли дав­­лат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаби ўқитувчиси, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

24-Наврўз сайлов округи

Бижанова Клара  Шахбановна — 1970 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Зарафшон шаҳридаги 6-умумий ўрта таълим мактаби маънавий-маърифий иш­лар бўйича директор ўринбосари, За­рафшон шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Гайбуллаева Хосият Кудратовна — 1969 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Зарафшон шаҳар "DIV" хусу­сий фирмаси директори, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Ражабов Рустам Фарходович — 1986 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Савдо саноат палатаси Зарафшон шаҳар бизнес маркази ди­рек­тори, Зарафшон шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Уринов Тохир Ботирович — 1974 йилда туғилан, ЎзМТДП аъзоси, "Ипо­тека-банк" очиқ акциядорлик ти­жорат банки Навоий вилояти филиали бошқарувчиси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

25-Зарафшон сайлов округи

Искандаров Шакириддин Ибрагимович — 1967 йилда туғилган, Ўз­ХДП аъзоси, Ўзбекистон Республикаси давлат геология қўмитаси "Қи­зилқум геологик қидирув экспе­ди­ция­си" директори, Зарафшон шаҳри­да яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кен­­гаши томонидан кўрсатилган.

Маматкадиров Жалолиддин Мадаминович — 1964 йилда туғилган,  "Адолат" СДП аъзоси, "Даугизтау" қўрғони уй-жой коммунал бўлими бошлиғи, Зарафшон шаҳрида яшай­ди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Набиев Валижон Музаффарович — 1981 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Навоий кон-металлургия ком­бинати, Марказий кон бошқармаси, 2-гидрометаллургия заводи бош­қармаси кадрлар бўлими бошлиғи, Зарафшон шаҳрида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Холмуродова Нафиса Толибжоновна — 1985 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Зарафшон шаҳридаги 10-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Зарафшон шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

26-Томди сайлов округи

Дайрабаев Расул Мирзагалиевич — 1986 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳа­ракати Томди туман Кенгаши раиси, Томди туманида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­дан кўрсатилган.

Карбаева Амина Камиловна — 1986 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Томди туман халқ таълими муас­­сасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими таш­хисчиси, Томди туманида  яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­­га­ши томонидан кўрсатилган.

Каренеева Нурсулу Сардаровна — 1961 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Томди тумани, "Томдибулоқ" овул фуқаролар йиғини раиси, Томди туманида яшайди, ЎзХДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Тулекова Зиба Толибековна — 1960 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Томди тумани ҳокими ўринбосари, хотин-қизлар қўмитаси раиси, Том­ди туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

27-Учқудуқ сайлов округи

Амонова Нигора Насимовна — 1977 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Учқудуқ туманидаги 1-сонли мактабгача таълим муассасаси мудираси, Учқудуқ шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Нормаматов Мансур Абдихамитович — 1984 йилда туғилган, пар­тия­сиз, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳаракати Учқудуқ туман Кенгаши раи­си, Учқудуқ шаҳрида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Сойибов Фархат Яхшиевич — 1957 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати Давлат корхонаси Шимолий кон бош­қармаси директорининг кадрлар ва умумий масалалар бўйича ўринбосари, Учқудуқ шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Fаффоров Равшан Абдирайимович — 1966 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати Давлат корхонасига қа­рашли 1-сонли автокорхонанинг касаба уюшма бошланғич ташкилоти раиси, Учқудуқ туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

28-Алтинтау сайлов округи

Мустафаев Джамал Сабирович — 1983 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий кон-металлургия комбинати Шимолий кон бошқармаси кадрлар бўлими бошлиғи ўрин­бо­сари, Учқудуқ туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Нормуродов Эркин Ибрагимович — 1970 йилда туғилган, ЎзХДП аъзо­си, Навоий кон-металлургия комбинати Шимолий кон бошқармасига қарашли 2-тиббий санитария қисми бошлиғи ўринбосари, Учқудуқ шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Тилавов Шукрулло Мухаммадиевич — 1966 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Учқудуқ туман "Учқудуқ иссиқ нон" хусусий корхонаси раҳбари, Учқудуқ шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­­га­ши томонидан кўрсатилган.

Умаров Фахритдин Саматович — 1964 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Учқудуқ туман ҳокими, Учқудуқ шаҳ­рида яшайди, ЎзМТДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

29-Хўжа Ҳасан сайлов округи

Ибодов Ўктам Мирзоевич — 1969 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, хусусий табдиркор, Қизилтепа туманида  яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Икромова Шохида Акрамовна — 1969 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Қизилтепа тумани "Бободўғи" қиш­­лоқ врачлик пункти мудираси, Қизилтепа туманида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Исоков Нормурод Исроилович — 1956 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Ўзбекистон "Маҳалла" хайрия жамоат фонди Навоий вилоят бўлим бош­қаруви раиси, Қизилтепа туманида яшайди,  ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Чўлиева Гулмехра Жўрақуловна — 1966 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Қизилтепа туманидаги 27-умумий ўрта таълим мактаб ўқи­тувчиси, Қизилтепа туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши то­монидан кўрсатилган.

30-Fардиён сайлов округи

Каримов Қўчқор Салимович — 1967 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Қизилтепа тумани фермерлар Кен­гаши раиси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Тошов Ҳамид Бобомуротович — 1961 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Қизилтепа туманидаги 21-умумий ўрта таълим мактаби хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари, Қи­зилтепа туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­­дан кўрсатилган.

Тўраева Лола Ҳамроевна — 1962 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Ўзбекистон ХДП Қизилтепа туман Кенгаши раиси ўринбосари, Қи­зилтепа ту­манида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Эштухтаева Робия Тошпулатовна — 1974 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Қизилтепа туманидаги 23-умумий ўрта таълим мактаби ўқи­тувчиси, Қизилтепа туманида  яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

31-Бўстон сайлов округи

Жумаева Дилрабо Исломовна — 1969 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Қизилтепа тумани, "Бўлакработ" ма­ҳалла фуқаролар йиғини диний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчи, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Каримова Машхура Салимовна — 1963 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Қизилтепа маиший хизмат кўр­сатиш касб-ҳунар коллежи ди­рек­­тори, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Тураева Мухайё Адизовна — 1970 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Қизилтепа туманидаги 1-уму­мий ўрта таълим мактаби ўқи­тувчиси, Қи­зилтепа туманида яшайди,  "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Хасанова Гулшод Fайбуллоевна — 1972 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Қизилтепа тумани марказий поликлиникаси шифокори, Қизилтепа ту­манида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

32-Тошмасжид сайлов округи

Каримов Мамур Махмудович — 1963 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Қизилтепа тумани "Ширмой нон" масъулияти чекланган жамияти раиси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Набиев Шабон Шодиевич — 1957 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Қи­зилтепа тумани ҳокими, Қизилтепа тум­анида яшайди, ЎзХДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Туйгунова Зулфия Шойимовна — 1965 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Қизилтепа туманидаги 13-умумий ўрта таълим мактаби ўқи­тувчиси, Қизилтепа туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Шодиева Дилфуза Наимовна — 1970 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Қизилтепа тумани "Қарсиямон" қиш­лоқ врачлик пункти мудираси,  Қи­зилтепа туманида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

33-Арабон сайлов округи

Авезов Маъмуржон Fиёсович — 1982 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Қизилтепа тумани "Бухоро" қиш­лоқ врачлик пункти врач-стоматологи, Қизилтепа туманида яшайди, Ўз­МТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Азимов Султон Жабборович — 1958 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­­си, Қизилтепа туманидаги 20-умумий ўрта таълим мактаби директор ўрин­босари, Қизилтепа туманида яшай­ди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Жалилов Абдусалим Жалолович — 1959 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Қизилтепа тумани, "Қизилтепа шарбати" масъулияти чекланган жа­­мият раиси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Махсудов Кахрамон Махмудович — 1961 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Қизилтепа тумани, "Консурун" маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Қизилтепа туманида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­нидан кўрсатилган.

34-Қизилтепа сайлов округи

Исмоилова Лола Ахтамовна — 1975 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Қизилтепа тумани халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бў­лими кадрлар бўйича инспектор, На­воий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Халилов Музаффар Юсупович — 1960 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Қи­зилтепа туманидаги 3-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби ди­ректори, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Шаропов Жасурбек Камолович — 1982 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, масъулияти чекланган жамият шаклидаги "O`ZMINDA" хорижий ин­вестициялар иштирокидаги корхонаси бош директори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Ҳожиева Шарофат Туробовна — 1961 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Қизилтепа туманидаги 15-умумий ўр­та таълим мактаби ўқув-тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

35-Зарметан сайлов округи

Насруллаева Манзура Джумаевна — 1968 йилда туғилган, партия­сиз, Қизилтепа туманидаги 18-умумий ўр­та таълим мактаби ўқитувчиси, Қи­зилтепа туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

Сиддикова Гулзода Сатторовна — 1965 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Қизилтепа тумани "Ҳусбуддин" қишлоқ врачлик пункти мудираси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Шарипова Мавжуда Адизовна — 1955 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Қизилтепа тумани, "Оқмачит" маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Қизилтепа туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­са­тилган.

Ўроқов Амин Қодирович — 1958 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Қи­зилтепа тумани, "Усто Қодир" фермер хўжалиги раиси, Қизилтепа ту­ма­нида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

36-Зарафшон сайлов округи

Ахмедов Илхомидин Холматович — 1966 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Хатирчи тумани Давлат са­ни­тария-эпидемиология назорат мар­­кази бош врачи, Хатирчи тума­ни­да яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Очилов Абдусалом Мамалатифович — 1958 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи тумани, "Боғ­ча­­калон" қишлоқ фуқаролар йиғини раиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Улуғов Абдумурод Намозович — 1965 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Хатирчи туманидаги "Самандар Умур­­зоқ" фермер хўжалиги раиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Чориев Исоқул Ортиқович — 1978 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Хатирчи тумани, "Пахтакор" ма­ҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ха­тирчи туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

37-Янгийўл сайлов округи

Мусоев Шавкат Тоштемирович — 1978 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи туманидаги 54-умумий ўр­та таълим мактаби ўқитувчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП На­воий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўр­сатилган.

Мустафоев Ибодулла — 1952 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, "Қишлоқхўжаликкимё" ҳудудий акциядорлик жамияти Навоий вилояти Хатирчи тумани филиали мудири, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Туракулов Уйғун Сагдуллаевич — 1984 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, вилоят руҳий-асаб касалликлари диспансери врачи, Хатирчи ту­манида яшайди, "Адолат" СДП  Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Эгамбердиева Гуландом Расуловна — 1966 йилда туғилган, Ўз­МТДП аъзоси, Хатирчи тумани, "Га­ла­бек" маҳалла фуқаролар йиғини ди­ний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

38-Олчинобод сайлов округи

Баратов Қамариддин Бахриддинович — 1986 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Хатирчи хизмат кўрсатиш ва сервис касб-ҳунар коллежи директор ўринбосари, Хатирчи туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­нидан кўрсатилган.

Бекназаров Шамсиддин Тошназарович — 1965 йилда туғилган, Ўз­ХДП аъзоси, Хатирчи туманидаги "Мус­тақиллик" маҳалла фуқаролар йи­ғини раиси, Хатирчи туманида  яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Нарзиева Шахло Пардаевна — 1971 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий вилоя­ти халқ таълими бош­қармасига қарашли гимнастика тур­ларига ихтисослашган вилоят болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг директори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Тухтаров Зиёдулло Тухтарович — 1960 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи туманидаги қиш­лоқ ва сув хўжалиги бўлимининг чорвачилик бўлим бошлиғи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

39-Олтинсой сайлов округи

Алиқулов Маткарим Юсуфович — 1978 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Навоий кон-металлургия ком­бинати Давлат корхонаси Шимолий кон бошқармаси 3-сонли гидро­металлургия заводи цех бошлиғи, Уч­қудуқ шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Рашидов Ибодилла Барноевич — 1961 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Хатирчи тумани Шавот-Тос канали бошлиғи, Хатирчи туманида  яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Юсупов Фарҳод Нематуллаевич — 1975 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Хатирчи тумани, "Учқора" ма­­­ҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Қиличева Шаҳодат Нуриллаевна — 1962 йилда туғилган, ЎзХДП аъзо­си, Ўзбекистон ХДП Навоий вилоят Кенгаши хотин-қизлар ва ёш­лар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш масалалари бўйича сектор мудири, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши то­м­онидан кўрсатилган.

40-Қорача сайлов округи

Душанов Қаҳрамон Усмонович — 1965 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Хатирчи тумани "Алишер Ос­­тонов" масъулияти чекланган жамияти иш бошқарувчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрса­тил­ган.

Мелиев Зокиржон Мамашарипович — 1981 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи тумани ҳокими ёрдамчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Маликов Юсуф Расулович — 1951 йилда туғилган, партиясиз, Республика шошилинч тиббий ёр­дам илмий маркази Навоий вилояти филиали директори, Навоий шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Тўраев Анвар Ўктамович — 1972 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Хатирчи тумани туғруқ комплекси нав­батчи шифокор акушер-гинекологи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

41-Янгиработ сайлов округи

Асатов Акмал Исматович — 1981 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Ўзбекистон ХДП Навоий вилоят Кенгаши раиси, Навоий шаҳрида яшайди, Ўз­ХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­дан кўрсатилган.

Каримова Дилбар Нормуродовна — 1967 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи туманидаги 65-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Мухаммадиев Музаффар Нуриддинович — 1969 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Хатирчи тумани, "Зарб­дор" маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Султонова Қаноат Исломовна — 1966 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Хатирчи хизмат кўрсатиш ва сервис касб-ҳунар коллежи ўқитувчиси, Хатирчи туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

42-Мустақиллик сайлов округи

Бобомуродов Убойдулло Исматович — 1963 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Хатирчи туман Давлат ўрмон хўжалиги бош ўрмонбеги, Хатирчи ту­­манида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Кулдашев Элёр Мингяшарович — 1976 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­­си, Хатирчи тумани, "Элёр Қўл­дош саховати" фермер хўжалиги раи­­си, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Рахимов Набижон Мамасолиевич — 1982 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Навоий вилоят "Fўза уруғчилиги" бирлашмаси раиси, Хатирчи ту­манида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Шомуродов Баркамол Сайфиддинович — 1982 йилда туғилган, "Адо­лат" СДП аъзоси, Навоий "ФУД­ИНВЕСТ" масъулияти чекланган жа­мияти, улгуржи ҳудудий базаси директори, Хатирчи туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

43-Оқдарё сайлов округи

Базаров Бахтиёр Яхшиликович — 1964 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзо­си, Навоий вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази бош врачи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Санакулова Латофат Барнаевна — 1964 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Хатирчи туманидаги 15-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Сапарова Мохира Эшназаровна — 1963 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Хатирчи тумани, "Қўрғонча" ма­ҳал­ла фуқаролар йиғини диний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Худойбердиева Дилрабо Шариповна — 1971 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Хатирчи туманидаги 85-умумий ўрта таълим мактаби директор ўринбосари, Хатирчи туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

44-Миёнқол сайлов округи

Ачилов Уткир Исроилович — 1982 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Хатирчи тумани хизмат кўрсатиш ва сервис касб-ҳунар коллежи ўқи­тувчиси, Хатирчи туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Олимова Инобат Равшановна — 1965 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Хатирчи тумани, "Авоқли" маҳалла фуқаролар йиғини диний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчи, Хатирчи туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­са­тилган.

Раҳимова Зебинисо Тойировна — 1969 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Хатирчи хизмат кўрсатиш ва сервис касб-ҳунар коллежи ўқитувчиси, Хатирчи туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Тоғаева Назира Маманазаровна — 1962 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Навоий вилояти касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси  раиси, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томо­нидан кўрсатилган.

45-Ўзбекистон сайлов округи

Вафоев Шуҳрат Комилович — 1969 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Ўзбекистон "Адолат" СДП На­воий вилоят Кенгаши раисининг би­ринчи ўринбосари, Нурота туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрса­тил­ган.

Пардаев Тулкин Файзикулович — 1971 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, вилоят "Қишлоқхўжаликкимё" ҳудудий акциядорлик жамияти раиси, Кармана туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Тожиев Шавкат Норович — 1957 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Хатирчи тумани бош архитектори, Хатирчи туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Турдимов Эркинжон Оқбутаевич — 1969 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий вилоят ҳокими, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

46-Нодира сайлов округи

Орзиева Дилбар Адизовна — 1960 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Навоий шаҳридаги "Меҳрибонлик уйи" директори, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Турсунов Суннат Тинчликович — 1965 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Нурота тумани, "Қизилча" ширкат хў­жалиги бошқаруви раиси, Ну­рота ту­манида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Уроков Шахриёр Мустафоевич — 1976 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­си, Нурота тумани "Саломатлик маркази" директори, Нурота туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Ҳайитова Дилшода Ахтамовна — 1971 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Нурота туман давлат солиқ инс­пекцияси ходими, Нурота туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

47-Бобур сайлов округи

Азимқулов Талғат Амирович — 1979 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Нурота туманидаги "Амир Тал­ғат" фермер хўжалиги раиси, Нурота туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрса­тил­ган.

Назарова Дилора Шодиевна —1969 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Нурота туманидаги 56-умумий ўрта таълим мактаби директори, Нурота туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Холиқов Ўктам Исломович — 1974 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзо­си, Нурота тумани Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий му­ҳофаза қилиш маркази ижтимоий ходими, Нурота туманида яшайди, "Адо­лат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Қаршиев Эркин Ялғашевич — 1958 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Нурота тумани Фермерлар Кенгаши раиси, Нурота туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

48-Ғозғон сайлов округи

Менглиев Собир Сайидович —1961 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, нафақада, Нурота туманида яшай­ди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Турсунов Кобул Бекназарович —1964 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Нурота туман ҳокими, Нурота шаҳ­­рида яшайди, ЎзМТДП Навоий ви­лоят Кенгаши томонидан кўрсатилган.

Хакимов Баходир Садуллаевич — 1968 йилда туғилган, партиясиз, Ну­рота тумани, "Ўзбекистон" ширкат хў­жалиги бошқарув раиси, Нурота туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Ҳайдаров Асомиддин Аҳатович — 1980 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Нурота тумани "Иномжон Иза­тул­ло" хусусий фирмаси директори, Нурота туманида яшайди, ЎзХДП На­воий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

49-Чуя сайлов округи

Раҳмонов Туйназар Ачилович — 1964 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Нурота туманидаги "Агротехсервис му­қобил машина-трактор парки" масъулияти чекланган жамияти раиси, Нурота туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Рўзиев Амин Метанович — 1958 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси,  "Адолат" СДП Нурота туман Кен­га­ши раиси, Нурота туманида яшайди, "Адолат" СДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

Ташмахаммадова Дилором Нарзиевна — 1979 йилда туғилган, Ўз­МТДП аъзоси, Нурота туман хизмат кўрсатиш касб-ҳунар коллежи ўқи­тувчиси, Нурота туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши то­монидан кўрсатилган.

Хакимов Мурадулла — 1943 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзоси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бў­йича вакили (Омбудсман)нинг На­воий вилояти бўйича минтақавий  ва­кили, Навоий шаҳрида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томо­ни­дан кўрсатилган.

50-Сентоб сайлов округи

Норбобоев Қахрамон Асатиллоевич — 1972 йилда туғилган, ЎзМТДП аъзоси, Нурота хизмат кўрсатиш касб-ҳунар коллежи директори, Нурота туманида яшайди, ЎзМТДП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Жалолов Мухитдин Хайдарович — 1959 йилда туғилган, "Адолат" СДП аъзоси, Нурота туман  "Амир-Малик" ху­сусий фирмаси директори, Нурота шаҳрида яшайди, "Адолат" СДП На­воий вилоят Кенгаши то­монидан кўр­сатилган.

Турсунов Юсуф Муфтиллаевич — 1974 йилда туғилган, ЎзЛиДеП аъзо­­си, Нурота тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи, Нурота туманида яшайди, ЎзЛиДеП Навоий вилоят Кенгаши томонидан кўр­сатилган.

Эшонкулов Нурали Раджабович — 1958 йилда туғилган, ЎзХДП аъзоси, Нурота туманидаги "Фаррух-Зарина" хусусий ишлаб чиқариш кичик корхонаси раҳбари, Нурота туманида яшайди, ЎзХДП Навоий вилоят Кен­гаши томонидан кўрсатилган.

 

Вилоят сайлов комиссияси раиси:                   Ш. Джураев

 

Вилоят сайлов комиссияси котиби:                  Ш. Шодиева

2014 йил 15 ноябрь, № 13

 

 

Кўчириб олиш:

 

 

 (Марказий сайлов комиссияси Қароридан кўчирма. Формати: .doc, Ҳажми: 50 kb)

 

 

 (Вилоят сайлов комиссияси Қароридан кўчирма. Формати: .doc, Ҳажми: 158 kb)

 

 

 (Марказий сайлов комиссияси Қароридан кўчирма. Формат: .pdf, Ҳажми: 213 kb)

 

 

 (Вилоят сайлов комиссияси Қароридан кўчирма. Формат: .pdf, Ҳажми: 247 kb)